سکوتم از رضایت نیست

من از سرزمین نور آمده ام، از دیار عشق، از دشت احسان و عرصه راستی، من از آغوش یار آمده ام. " از نزد خدا".

خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست